doingword.com

Comunicat Asociatia Independenta a Suporterilor Stelisti

November 16th, 2008

În leg?tur? cu incidentele petrecute asear? în timpul partidei Steaua – FC Timi?oara, Asocia?ia Independent? A Suporterilor Steli?ti ar dori s? aduc? la cuno?tin?a presei ?i a suporterilor steli?ti urm?toarele:

Conflictul a pornit în Peluza Nord, ca urmare a interven?iei dispropor?ionate a agen?ilor firmei de paz? “Zm?r?ndescu VIP Security”, condu?i de C?t?lin Zm?r?ndescu în persoan?. Reac?ia acestora la cele 3 tor?e aprinse de suporterii steli?ti a constat în folosirea sprayurilor lacrimogene, a electro?ocurilor (pe obrazul unui suporter), precum ?i în agresarea fizic? a suporterilor din perimetrul respectiv ?i s-a soldat cu 5 suporteri r?ni?i ?i sco?i cu targa din stadion, printre care ?i o fat?. Atragem aten?ia asupra faptului c? suporterii nu avuseser? în nici un moment inten?ia s? arunce cu tor?ele în teren, ele fiind doar ?inute ?i l?sate ulterior s? se sting?, pân? la interven?ia agen?ilor de paz?.

Credem c? o compara?ie cu ultimele dou? meciuri ale Stelei, în care suporterii echipelor Dinamo ?i Rapid au aprins zeci de tor?e, f?r? ca nimeni s? intervin? pentru agresarea lor, apare în aceste momente ca total inutil?.

În ce prive?te conflictele cu for?ele Jandarmeriei Române, acestea s-au declan?at în momentul în care suporterii din Peluza SUD au încercat s? sar? în ajutorul celor din Peluza Nord, dup? ce observaser? cum ace?tia erau sco?i pe pist? sau cu targa, plini de sânge, în afara stadionului. În ciuda celor declarate de purt?torul de cuvânt al Jandarmeriei, n-a existat în nici un moment nici un fel de conflict între suporterii steli?ti, tocmai dorin?a unora de a s?ri în ajutorul celorlal?i ducând la interven?ia jandarmilor.

For?ele de ordine au intervenit în maniera obi?nuit?, cu jeturi puternice de gaze lacrimogene, precum ?i cu bastoane împ?r?ite cu d?rnicie, inclusiv suporterilor de la tribuna a doua.

Facem precizarea c? la pauza meciului suporterii celor dou? peluze NU AU FOST EVACUA?I, ci au p?r?sit voluntar incinta stadionului, în semn de protest fa?? de reac?ia agen?ilor de paz? de la ?Zm?r?ndescu VIP Security ?i, ulterior, a for?elor de ordine. Acest fapt este u?or de verificat dac? se va urm?ri felul ordonat ?i liber în care cei 5000 de suporteri din Peluza Nord au p?r?sit peluza, f?r? ca nimeni s?-i fi somat sau evacuat.

În afara stadionului, numero?i suporteri au fost re?inu?i, b?tu?i, amenda?i ?i sanc?iona?i cu pedeapsa complementar? a interzicerii accesului la competi?iile sportive (printre care ?i un membru al AISS), f?r? nici un fel de procedur? de identificare, ci ridica?i la gr?mad?, considerându-se c? simpla lor participare la meci în peluz? reprezint? un element suficient de vinov??ie. (Cu aceast? ocazie, atitudinea lui C?t?lin Zm?r?ndescu a fost total opus? ? el încercând s? intervin? pe lâng? for?ele de ordine pentru ca suporterii din Peluza SUD s? poat? p?r?si în lini?te stadionul ? f?r? prea mare folos îns?). Ulterior, ore la rând suporterii steli?ti au fost re?inu?i de pe str?zile din jurul stadionului, dac? manifestaser? proasta inspira?ie de a purta o ?apc? sau un hanorac ? semne indubitabile de vinov??ie în ochii Jandarmeriei Române.

Ne punem din nou întrebarea ? când vor fi sanc?ionate abuzurile for?elor de ordine (agen?i de paz? ai firmelor private sau jandarmi), cu o promptitudine m?car comparabil? cu aceea cu care suporterii sunt sanc?iona?i, b?tu?i, amenda?i ?i interzi?i pe stadioane? Când vor înv??a for?ele de ordine c? reac?ia în for??, mai ales în cazul unor incidente izolate ?i total nesemnificative, nu poate decât s? înr?ut??easc? starea de fapt ?i s? duc? la escaladarea conflictelor?

Asocia?ia Independent? A Suporterilor Steli?ti nu a sprijinit ?i nu sprijin? actele de violen?? cu ocazia competi?iilor sportive, considerând întotdeauna normal? pedepsirea celor care comit asemenea acte. Facem totu?i un apel c?tre mass-media pentru o reprezentare cât mai echilibrat? a evenimentelor, care s? ?in? seama ?i de relat?rile suporterilor, nu doar de comunicate seci ?i false, întocmite de oameni care nu au nici un interes în prezentarea adev?rului, ci doar în culpabilizarea suporterilor în general.

16 noiembrie 2008, Asociatia Independenta a Suporterilor Stelisti

Categoria: Comunicate

  • Pagini

  • Arhiva